e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016r. w ramach realizacji projektu jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina Gromadka.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Gromadka wyniosła 289 824,75 zł.

 

 

GMINA GROMADKA położona jest w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Obszar Gminy tworzy łącznie jedenaście sołectw: Borówki, Krzyżowa, Gromadka, Motyle, Modła, Osła, Nowa Kuźnia, Pasternik, Różyniec oraz Patoka. Obecnie na terenie Gminy zamieszkuje blisko 5,5 tysięcy osób. Gęstość zaludnienia wynosi 20 osób/km2 . Gmina jest terenem głównie o charakterze przemysłowo – rolniczym z zalążkami nowoczesnego przemysłu chemicznego i przetwórstwa artykułów produkcji rolnej położonymi na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

URZĄD GMINY GROMADKA

ZARYS HISTORYCZNY

Pierwsze miejscowości tworzone na obszarze gminy były już w XIV wieku, jednak jej historyczny wizerunek ukształtowany został w XIX w. Największą miejscowością gminy jest Gromadka, do której w 1988 roku przyłączono sąsiednią wieś Grodzanowice. Pierwsza źródłowa wzmianka na temat miejscowości Gremsdorf została wymieniona w 1554 r., natomiast współczesną nazwę Gromadka przyjęto po 1945 r. Powstanie osady wiązało się z eksploatacją rudy darniowej oraz pierwszymi okolicznymi kuźnicami i hutami. W owym czasie wieś posiadała 1 młyn, 1 wiatrak, 1 tartak, 1 cegielnię, 6 karczm oraz 15 zakładów rzemieślniczych. Najstarszą miejscowością w gminie jest Osła, dawniej znana jako Ocenane. Jednym z nielicznych ocalałych zabytków na terenie Gromadki jest neogotycki kościół parafialny, zbudowany w 1910 roku.

TURYSTYKA I REKREACJA

Obszar gminy Gromadka ciągnie się wzdłuż terenów Wysoczyzny Lubińskiej, Równiny Szprotawskiej, Borów Dolnośląskich oraz Równiny Legnickiej. Panoramę gminy zajmują głównie równiny oraz płaskowyże z łagodnymi wzniesieniami osiągającymi ok 250 m.n.p.m. Największym naturalnym bogactwem na tym terenie są lasy, które stanowią ok 71,6% ogólnej powierzchni. W strukturze leśnej dominują bory sosnowe wraz z skupiskami buczyny oraz grądu. 

Gmina Gromadkę tworzy kilkadziesiąt drzew uznanych za pomniki przyrody, tym samym objętych ochroną prawną. Jednym z najbardziej fascynujących okazów drzewostanu jest 350 - letni Dąb Ewy znajdujący się na obszarze wsi Modła. Na obszarze gminy znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy, który sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej oraz pozyskiwaniu runa leśnego. Tereny parku obfitują w bogactwo flory i fauny, które są  charakterystyczne dla nizinnych obszarów Europy środkowo-Wschodniej. Gmina Gromadka jest także miejscem idealnym dla wędkarzy. Na terenie gminy znajduje się kilka urokliwych stawów.