e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 28.02.2017 r. została podpisana pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec, jako upoważnionym w umowie Partnerstwa Partnerem Wiodącym projektu a Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez  Zarząd Województwa Dolnośląskiego umowa o dofinansowanie projektu nr  RPDS.02.01.01-02-0025/16-00.

Wartość dofinansowania wynosi 13 318 340,56 PLN.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 777 367,97 PLN.