e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Cele projektu będą zrealizowane poprzez:
  • wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w 10 gminach (obejmującego zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenia danych);
  • wdrożenie w 7 gminach systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych;
  • zakup sprzętu i infrastruktury niezbędnych do uruchomienia ww. systemów;
  • utworzenie Jednostki centralnej, której zadaniem będzie zarządzanie i administrowanie powstałym Systemem Informacji Przestrzennej oraz wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi;
  • wdrożenie pilotażowego programu e-usług dla szkół i przedszkoli w Gminie Nowogrodziec.
W ramach prezentowanego projektu wdrożone zostaną 3 zasadnicze rodzaje e-usług:
  • e-usługi Systemu Informacji Przestrzennej:

W ramach projektu udostępnione zostaną e-usługi, związane z wdrażanym Systemem Informacji Przestrzennej. W poniższej tabeli zaprezentowane zostaną planowane do wdrożenia e-usługi, wraz ze wskazaniem obszaru tematycznego, jakiego one dotyczą, krótkim opisem oraz wskazaniem poziomu e-dojrzałości danej e-usługi.

l.p.

Obszar tematyczny

Nazwa e-usługi

Poziom e-dojrzałości

Opis e-usług

1

Zasoby ewidencyjne

wyszukiwanie nieruchomości

2

Dla gmin z wdrożonym modułem dziedzinowym elektronicznej obsługi zobowiązania z tytułu dzierżawy, elektronicznej obsługi zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania, informacji o mieniu gminy, dzięki modułowi integracji możliwe będzie prezentowanie powyższych danych w geoportalu, wyszukiwanie nieruchomości gminnych, a także sprawdzanie ogólnego stanu władania nieruchomościami.  Dla pozostałych gmin dzięki modułowi zasobów komunalnych będzie możliwe wyszukanie nieruchomości według zadanych kryteriów, sprawdzenie stanu władania oraz wyszukiwanie na mapie warstwy nieruchomości stanowiących mienie Gminy. Możliwe będzie również wyszukiwanie nieruchomości według miejscowości, ulic i adresów. Tłem dla powyższych danych będzie ortofotomapa (aktualna oraz możliwe archiwalne). Dostęp do modułu- autoryzowany.

2

połączenie z systemami dziedzinowymi - prezentowanie danych klientów na dedykowanym geoportalu

2

3

Planowanie przestrzenne

generowanie skróconych kart terenów w planach miejscowych

4

Moduł planowania przestrzennego pozwoli na uzyskanie wszelkich informacji dotyczących planowania przestrzennego (archiwalnych, obowiązujących i planowanych), wypełnienie i przesłanie wniosków (wypis, wyrys, wniosku o zmianę planu, itp.) łącznie z możliwością uiszczenia opłat za wydanie wypisu i wyrysu.  Moduł umożliwi wyszukanie na mapie nieruchomości, sprawdzenie dla niej zapisów planistycznych, a także innych wydanych dokumentów (związanych z tematem) oraz ewentualny podgląd zapisów archiwalnych (opcjonalnie dla gmin). Dostęp do modułu- ogólnodostępny, składanie wniosków i uiszczanie opłat- dostęp autoryzowany.

4

generowanie i drukowanie wyrysów  planu miejscowego

4

5

wyszukiwanie nieruchomości i sprawdzanie aktualnych zapisów mpzp oraz podgląd planów archiwalnych

4

6

generowanie wniosków o wypis i wyrys z MPZP

4

7

możliwości opłacenia i wysłania   wniosku o wypis i wyrys z MPZP

4

8

wyszukiwanie aktualnych procedur planistycznych

4

9

sprawdzanie stanu zaawansowania procedur planistycznych

4

10

wyszukiwanie i podgląd  wydanych decyzji o warunkach zabudowy

4

11

wyszukiwanie i podgląd decyzji o odlesienia i odrolnienia

4

12

podgląd projektów planów miejscowych będących na etapie wyłożenia do publicznego wglądu

4

13

Ortofotomapa:

Podgląd aktualnej ortofotomapy oraz archiwalnych zdjęć satelitarnych i lotniczych

2

Możliwość wyszukania nieruchomości oraz pobranie informacji o aktualnym stanie zagospodarowania oraz archiwalnym (o ile możliwe będzie pozyskanie takich informacji)

14

Interaktywny plan miasta/gminy:

wyszukiwanie nieruchomości według miejscowości, ulic i adresów

2

Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie wszelkich informacji ogólnych dotyczących gminy, pobieranie danych teleadresowych różnych placówek i innych ośrodków publicznych oraz hoteli, moteli, pensjonatów, aptek.

15

wyszukiwanie POI (banki, bankomaty, apteki, ośrodki zdrowia, hotele, motele, pensjonaty, obiekty gastronomiczne, obiekty handlowe)

2

16

wyszukiwanie ulic lub miejscowości w danej gminie

2

17

mierzenie odległości i powierzchni, drukowanie żądanych zasobów

2

18

Turystyka, rekreacja i Sport

wyszukiwanie POI (banki, bankomaty, apteki, ośrodki zdrowia, hotele, motele, pensjonaty, obiekty gastronomiczne, obiekty handlowe)

3

Moduł umożliwi wyszukiwanie atrakcji turystycznych i miejsc wypoczynku na obszarze projektu, według wielu szczegółowych kryteriów. Moduł umożliwi pobranie informacji teleadresowych dotyczących żądanej atrakcji, a także wysłanie zapytania do danego ośrodka. Po uwierzytelnieniu, możliwe będzie także automatyczne aktualizowanie danych oraz opisu i oceny atrakcji turystycznej (po akceptacji administratora).

19

wyszukiwanie lokalnych miejsc wypoczynku i rekreacji

3

20

wyszukiwanie atrakcji turystycznych

3

21

podgląd inwentaryzacji fotograficznej

3

22

wyszukiwanie tras rowerowych, podgląd informacji o danej trasie oraz zdjęć inwentaryzacyjnych

3

23

wyszukiwanie miejsc związanych z lokalną produkcją oraz rzemiosłem

3

24

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

przeszukiwanie bazy ośrodków zdrowia i polityki społecznej

2

Moduł umożliwi przeszukiwanie bazy ośrodków polityki społecznej według zadanych kryteriów (baza usług medycznych), a także pobranie informacji teleadresowych

25

podgląd i wyszukiwanie usług medycznych

2

26

Ochrona przyrody

podgląd obszarów leśnych,  chronionych

2

Moduł umożliwi wyszukiwanie i identyfikację obszarów i gatunków chronionych, gatunków cennych przyrodniczo itp. Możliwe będzie także pobieranie kart gatunków chronionych na danym obszarze oraz podgląd inwentaryzacji przyrodniczej. Po autoryzacji możliwa będzie aktualizacja danych. Zakłada się utworzenie kont dedykowanych o wyższym poziomie uprawnień dla szkół i innych ośrodków chcących powiększać bazę danych przyrodniczych.

27

podgląd zagospodarowanych obszarów zielonych

2

28

podgląd kart gatunków chronionych

2

29

identyfikacja miejsc cennych przyrodniczo

2

30

Gospodarka odpadami, lokalizacje infrastruktury

podgląd lokalizacji PSZOK

3

Dla gmin z wdrożonym modułem dziedzinowym dotyczącym opłat za wywóz odpadów, dzięki modułowi i integracji, możliwe będzie wyświetlenie na mapie danych dotyczących stanu opłat, ewentualnego zadłużenia (osoby zalogowanej). Dla pozostałych gmin, możliwe będzie wyszukanie nieruchomości, pobranie informacji dotyczącej harmonogramu zbiórki odpadów, pobranie informacji o lokalizacji najbliższego punktu PSZOK.  Moduł umożliwi wypełnienie i przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgłoszenie obioru odpadów wielkogabarytowych.

31

Podgląd harmonogramu zbiórki odpadów

3

32

analiza zaległości w opłatach za odbiór odpadów

3

33

Zarządzanie kryzysowe

Identyfikacja obszarów zalewowych i zagrożonych zalaniem

2

Moduł umożliwi wyszukanie nieruchomości oraz identyfikację dla niej zagrożeń względem stref zalewowych, stref zagrożenia wybuchem itp. Moduł umożliwi pobieranie informacji, a dla osób autoryzowanych zakłada się możliwość powiadamiania sms o potencjalnych zagrożeniach w tej dziedzinie.

34

Infrastruktura

Identyfikacja stanu technicznego infrastruktury (ewidencja dróg, ewidencja projektu organizacji ruchu, ewidencja miejsc zajęcia pasa drogowe)

2

Moduł umożliwiający wyszukanie nieruchomości, sprawdzenie stanu dróg, informacji o zajęciu pasa drogowego, informacji o uzbrojeniu terenu (zgodnie z możliwym dostępem). Moduł umożliwi także wyszukiwanie nieruchomości z oferty inwestycyjnej gminy.

35

Podgląd miejsc zajęcia pasa drogowego

2

36

Sprawdzenie ogólnego stanu władania daną nieruchomością (nieruchomości gminne, skarbu Państwa, wojewódzkie, powiatowe itp.)

2

37

Wyszukiwanie oferty inwestycyjnej gminy

2

38

Kultura i Oświata

Podgląd historycznych map muzealnych

2

Moduł informacyjny umożliwiający pobieranie i podgląd informacji historycznych, muzealnych map i innych materiałów. Moduł umożliwi także wyszukiwanie obiektów zabytkowych (rejestrowych i ewidencyjnych) oraz podgląd kart ewidencyjnych.

39

wyszukiwanie i identyfikacja obiektów zabytkowych

2

40

podgląd kart ewidencji zabytków

2

41

Porządek i bezpieczeństwo

Możliwość zdalnego zgłaszania zdarzeń np. aktów wandalizmu, dzikich wysypisk, miejsc zdewastowanych itp..

4

Moduł umożliwi dwustronną komunikację ze służbami bezpieczeństwa i porządku. Z jednej strony umożliwi identyfikację stref bezpieczeństwa w gminie, z drugiej strony umożliwi zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych, aktów wandalizmu, ale także dzikich wysypisk, miejsc zaśmieconych itp.

42

Identyfikacja miejsc o zwiększonej częstotliwości zdarzeń niebezpiecznych

2

43

Identyfikacja stref bezpieczeństwa (lokalizacji kamer)

2

  • e-usługi z systemu dziedzinowego:

W ramach projektu w 7 gminach partnerskich udostępnione zostaną e-usługi systemów dziedzinowych. Prezentowane zadanie nie będzie realizowane na obszarze Gmin Warta Bolesławiecka, Osiecznica i Gromadka. W poniższej tabeli zaprezentowane zostaną planowane do wdrożenia e-usługi, wraz ze wskazaniem obszaru tematycznego, jakiego one dotyczą, krótkim opisem oraz wskazaniem poziomu e-dojrzałości danej e-usługi.

l.p.

Obszar

Nazwa usługi

Poziom dojrzałości

Opis usługi

1

Usługi dotyczące podatków, opłat,  uzyskania ulgi podatkowej

Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek

5

Umożliwia złożenie wniosku w sprawie rozłożenia należności na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych, umorzenia odsetek.
Wniosek obejmuje zobowiązania z zakresu: nieruchomości, podatku od osób fizycznych, podatku od podmiotów prawnych, opłat za posiadanie psów, opłat za gospodarowanie odpadami, podatku od środków transportu, innych opłat.
Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.

2

Usługi dotyczące podatków od osób prawnych

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

5

Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej. Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

3

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny. Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

4

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości. Osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej

5

Usługi dotyczące podatku od osób fizycznych

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

6

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

7

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

8

Usługi dotyczące podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 3o kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;
2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

9

Usługi dotyczące podatku od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

5

Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. - Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. - Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

10

Usługi dotyczące ewidencji ludności

Zaświadczenie o zameldowaniu.

3

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu (pobyt stały/czasowy). O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.

11

Usługi dotyczące wyborów

Dopisanie do spisu wyborców

3

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

12

Skreślenie z rejestru

3

Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek.

13

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

3

Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.

14

Usługi dotyczące gospodarowania odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

15

Usługi dotyczące zajęcia pasa drogowego

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

5

Usługa umożliwia złożenia do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

16

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

5

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.

17

Zezwolenie na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie ciała obcego w pasie drogowym.

18

Usługi dotyczące koncesji alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

5

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.

19

Usługi związane z otrzymywaniem świadczenia społecznego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

3

Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dotyczy osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

20

Zryczałtowany dodatek energetyczny

3

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

-posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
-zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

21

Usługi dotyczące obsługi kancelarii

Proces obsługi sprawy urzędowej

3

W calu ułatwienia dostępu do informacji odnośnie sposobu załatwienia sprawy udostępniona zostanie użytkownikom usługa pozwalająca na łatwe dotarcie do kart usług bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy, słownictwa. Bezpośrednio z poziomu opisu karty usługi opisanej w module eBOI użytkownik może zdecydować, czy chce wysłać pismo poprzez platformę ePUAP czy umówić się bezpośrednio w urzędzie.
Wybierając platformę ePUAP jako kanał komunikacji, użytkownik będzie mógł dostarczyć wymagane dokumenty bez konieczności stawienia się w urzędzie. Karty usług będą posiadały bezpośrednie przekierowania do właściwej karty na stronach  ePUAP. Dzięki czemu klient nie będzie miał problemu z jej zlokalizowaniem. Złożone dokumenty za pośrednictwem platformy  trafiają do urzędu za pośrednictwem modułu eKancelarii, gdzie są procedowane w sposób właściwy dla danej jednostki. Dokumenty merytoryczne  zostają przekazane do systemu dziedzinowego, gdzie są obsługiwane przez odpowiednie referaty. W odpowiedzi - czy to na dokumenty merytoryczne czy na pisma ogólne - użytkownik zwrotnie dostaje informację dotyczącą złożonego pisma na swoją skrytkę.
Korzystając z możliwości umówienia się na spotkanie dostępne w module eBOI użytkownik będzie mógł umówić się na konkretną godzinę dzięki czemu uniknie ryzyka oczekiwania w kolejce na załatwienie swojej sprawy.

22

Usługi dotyczące wygenerowanych należności / Gminny Portal Usług

Proces informowania o wygenerowaniu należności w systemie dziedzinowym

4

Użytkownik za pomocą dedykowananej funkcjonalności zgłasza chęć otrzymywania informacji o wygenerowaniu należności z systemu dziedzinowego. Z chwilą wygenerowania przez operatora systemu dziedzinowego należności użytkownik otrzymuje o tym informację za pomocą wybranego kanału (mail, sms), lub poprzez dedykowany portal.

23

Dzierżawa

Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu dzierżawy

5

Osoby zobowiązane do płacenia opłaty za dzierżawę nieruchomości będą mogły dokonywać płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu niniejszej opłaty w Portalu Gminnym Portalu Usług Publicznych. W Portalu zostaną także  udostępnione istotne informacje dotyczące  danych finansowych (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności, przeterminowanie płatności)  i informacji o tytule płatności.  Dodatkowo Klienci mogą zostać poinformowani poprzez wysyłanie spersonalizowanej wiadomości za pomocą e-maila, smsa, informacji przesłanej na platformę ePUAP lub informacji przesłanej na aplikację mobilną  o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach.

Osoby, które mają podpisaną umowę w zakresie dzierżawy nieruchomości mogą zobaczyć informacje dotyczące: daty obowiązywania umowy, nr ewidencyjnego.

24

Użytkowanie wieczyste

Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania

5

Osoby zobowiązane do płacenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania będą mogły dokonywać płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu niniejszej opłaty w Portalu Internetowym Usług Publicznych. W Portalu zostaną także  udostępnione istotne informacje dotyczące  danych finansowych (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności, przeterminowanie płatności)  i informacji o tytule płatności.  Dodatkowo Klienci mogą zostać poinformowani poprzez wysyłanie spersonalizowanej wiadomości za pomocą e-maila, smsa, informacji przesłanej na platformę ePUAP lub informacji przesłanej na aplikację mobilną  o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach.

Osoby, które mają podpisaną umowę w zakresie wieczystego użytkowania nieruchomości mogą zobaczyć informacje dotyczące: daty obowiązywania umowy, nr ewidencyjnego.

25

Podatek od posiadania psa

Elektroniczna obsługa zobowiązania z tytułu opłat za posiadanie psa

5

Osoby zobowiązane do płacenia opłaty za posiadanie psa będą mogły dokonywać płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu niniejszej opłaty w Gminnym Portalu Usług Publicznych. W Portalu zostaną także  udostępnione istotne informacje dotyczące: danych finansowych (kwota należności, harmonogram płatności, realizacja płatności) i informacji o tytule płatności.  Dodatkowo klienci mogą zostać poinformowani poprzez wysyłanie spersonalizowanej wiadomości za pomocą e-maila, smsa, informacji przesłanej na platformę ePUAP  lub informacji przesłanej na aplikację mobilną  o zbliżającym się terminie płatności lub powstałych zaległościach.

26

Gminny Portal Usług

Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o założenie konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych

3

Osoby, które będą chciały założyć konto w Gminnym Portalu Usług Publicznych będą mogły realizować daną usługę przez  wykorzystanie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP i wysłania go na skrzynkę podawczą urzędu.

27

Możliwość wypełnienia i wysłania formularza wniosku o dezaktywację konta w Gminnym Portalu Usług Publicznych dla osób prawnych/fizycznych

3

Osoby, które będą chciały dezaktywować konto w Gminnym Portalu Usług Publicznych będą mogły realizować daną usługę przez  wykorzystanie odpowiedniego formularza na platformie ePUAP i odesłanie go na skrzynkę podawczą do urzędu .

28

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski: możliwość oddania głosu na jeden lub więcej projektów

2

Głosujący będzie mógł się zalogować do aplikacji podając swoje unikalne dane, np. swój numer PESEL oraz nazwisko i imię oraz nazwisko rodowe matki i oddać głos na określone projekty budżetowe.

29

Mienie gminy

Informacje o mieniu gminy (wyszukiwarka)

1

Dowolna osoba, w szczególności inwestorzy, mieszkańcy, radni, instytucje kontroli mogą wyszukać według zadanych kryteriów informacje na temat mienia gminy.

30

Budżet

Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie

1

Dowolna osoba, w szczególności radni, mieszkańcy czy instytucje kontroli mogą wyświetlić informacje w Gminnym Portalu Usług Publicznych na temat realizacji budżetu. Informacje udostępniane: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie

31

Informacje budżetowe: dochody budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie, wydatki budżetu wg klasyfikacji: plan i wykonanie

1

Dowolna osoba, w szczególności radni, mieszkańcy, instytucje kontroli mogą wyświetlić wybrane informacje w zakresie wieloletniej prognozy finansowej w Gminnym Portalu Usług Publicznych z uwzględnieniem planów inwestycyjnych (przedsięwzięcia) w szczególności: nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań.

32

Podatek akcyzowy

Rejestr wydanych decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego - udostępnienie informacji dotyczących:  nr decyzji, daty wniosku, daty wydania decyzji, kwoty

1

Osoby otrzymujące zwrot podatku akcyzowego mogą zobaczyć informacje w Gminnym Portalu Usług Publicznych w zakresie: nr decyzji o zwrocie, daty wniosku, daty wydania decyzji, kwoty zwrotu. Usługa dostępna po uwierzytelnieniu.

33

Licencje drogowe

Ewidencja licencji transportu drogowego - udostępnienie informacji dotyczących:  wydanych zezwoleń, licencje, wypisy

1

Osoby prawne prowadzące transport drogowy rzeczy/osób, przewozów własnych i licencji taksówkowych mogą zobaczyć dane w Gminnym Portalu Usług Publicznych w zakresie: nr decyzji o zwrocie, daty wniosku, daty wydania decyzji, kwoty zwrotu. w zakresie: wydanych zezwoleń, licencji, wypisów. Usługa dostępna po uwierzytelnieniu.

34

Stan sprawy

Stan spraw osób fizycznych i prawnych - udostępnienie informacji dotyczących:  np. znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej

1

Osoby dla których prowadzona jest sprawa w gminie (urzędzie i w jednostkach organizacyjnych) mogą zobaczyć informacje w Gminnym Portalu Usług Publicznych w zakresie: znaku sprawy, przewidywanego terminu zakończenia, osoby prowadzącej. Usługa dostępna po uwierzytelnieniu.

Udostępnienie informacji o korespondencji np. data wpływu, znak sprawy, nr korespondencji

1

Osoby prowadzące korespondencję z gminą (urząd i jednostki organizacyjne)  mogą zobaczyć informacje w Gminnym Portalu Usług Publicznych w zakresie: daty wpływu, znaku sprawy, nr korespondencji. Usługa dostępna po uwierzytelnieniu.

  • e-usługi międzysystemowe.

W ramach projektu w 8 gminach partnerskich udostępnione zostaną e-usługi międzysystemowe. Prezentowane zadanie nie będzie realizowane na obszarze Gmin Warta Bolesławiecka i Gromadka. W poniższej tabeli zaprezentowane zostaną planowane do wdrożenia e-usługi, wraz ze wskazaniem obszaru tematycznego, jakiego one dotyczą, krótkim opisem oraz wskazaniem poziomu e-dojrzałości danej e-usługi:

l.p.

Obszar

Nazwa usługi

Poziom dojrzałości

Opis usługi

1

Komunikacja Systemu Dziedzinowego z Systemem Informacji Przestrzennej

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości stanowiących mienie Gminy

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości stanowiących mienie Gminy

2

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości w dzierżawie

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości w dzierżawie

3

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości w wieczystym użytkowaniu

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości w wieczystym użytkowaniu

4

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości objętych opłatą za wywóz odpadów

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości objętych opłatą za wywóz odpadów

5

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób fizycznych)

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości objętych:
-podatkiem od nieruchomości osób fizycznych;

-podatkiem od nieruchomości rolnych osób fizycznych;

-podatkiem od nieruchomości leśnych osób fizycznych.

6

Prezentacja na mapie warstwy nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości osób prawnych

1

Po wejściu do geoportalu osoba oglądająca może wizualizować na mapie warstwy nieruchomości objętych podatkiem od nieruchomości osób prawnych