e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Realizacja projektu dotyczy:
 • kierunków działań:
 • wsparcia digitalizacji i zwiększenia dostępności zasobów publicznych on-line,
 • wsparcia wykorzystania technologii cyfrowych przez sektor publiczny i prywatny
  w świadczonych usługach.
 • rozwoju następujących idei:
 • społeczeństwo informacyjne –– nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach
  o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji,
 • gospodarka oparta na wiedzy – gospodarka, w której wiedza jest głównym czynnikiem produktywności i wzrostu gospodarczego (przed pracą i kapitałem, surowcami i energią); zasadniczą rolę w gospodarce opartej na wiedzy odgrywa informacja, edukacja i technologie, w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • usługi publiczne on-line – usługi świadczone przez podmioty drogą elektroniczną obejmujące: usługi informacyjne (udostępnianie informacji na stronach WWW); usługi komunikacyjne (wzajemna wymiana informacji/ korespondencji między obywatelami
  a urzędem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, formularzy on-line); usługi transakcyjne (pobieranie i składanie deklaracji podatkowych, wnoszenie opłat, ankiety, głosowania); komunikację i transakcje między urzędami administracji publicznej,
 • „back office” – hurtownie danych, bazy danych oraz systemy gromadzenia danych osadzonych przestrzennie.
Projekt polegać będzie na:
 • utworzeniu Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej, niezbędnego do świadczenia e-usług w z  zakresie planowania przestrzennego, oświaty, turystyki, kultury oraz ochrony przeciwpowodziowej.
 • budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej.
 • wdrożeniu systemu umożliwiającego świadczenie szeroko rozumianych e-usług (budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w urzędach, ze szczególnym uwzględnieniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów z aplikacjami oraz narzędziami wspomagającymi zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obrotu elektronicznego).
Celem realizacji Projektu jest:
 • upowszechnienie dostępu do informacji przestrzennej oraz do podstawowych e-usług publicznych on-line;
 • podniesienie jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym przez budowę zintegrowanej infrastruktury systemu informacji przestrzennej i wspomaganie zarządzaniem przestrzennym;
 • modernizacja urzędów administracji samorządowej poprzez wprowadzenie nowych systemów informatycznych, bądź rozbudowę istniejących systemów informatycznych, umożliwiających efektywne świadczenie zdalnych usług publicznych;
 • zmniejszenie kosztów zakupu materiałów dla Projektu;
 • dostosowanie urzędów do wymogów prawa.