e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Budowa Systemu SIP jest spełnieniem wymagań nałożonych przez Dyrektywę INSPIRE, wprowadzonych do prawa polskiego przez Ustawę z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Przepisy Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej nawiązują do podstawowych celów dyrektywy, do ustanowienia krajowej infrastruktury informacji przestrzennej wchodzącej w skład infrastruktury Europejskiej. Celem jest również optymalizacja pozyskiwania danych przestrzennych i utrzymania tych zasobów przez jednostki administracji publicznej, jak również poprawa dostępności zasobów dla wszystkich użytkowników. Ustawa określa warunki i procedury tworzenia i stosowania infrastruktury informacji przestrzennej oraz określa organy właściwe w tej sprawie. Definiuje również zasady współpracy i koordynacji funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej. Ustawa definiuje także zasady tworzenia i korzystania z infrastruktury w odniesieniu do:

  • Danych przestrzennych (zbiorów i usług) i metadanych dla nich opracowanych;
  • Zasad dostępu do danych przestrzennych;
  • Interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych;
  • Form udostępniania danych przestrzennych.

Planowany do wdrożenia w ramach projektu SIP, będzie tworzony w oparciu o wytyczne w/w ustawy oraz innych aktów wykonawczych zmienionych w celu dostosowania do wymogów INSPIRE. Powyższe oznacza, iż konieczność realizacji projektu wynika z prawnych zobowiązań wobec UE. Prezentowany projekt został opracowany zgodnie z założeniem optymalizacji wykorzystania infrastruktury. Wdrażany w projekcie System Informacji Przestrzennej wraz ze świadczonymi w ramach tego systemu e-usługami publicznymi, bazować będzie na utworzonej w Jednostce Centralnej. Jednostka ta obsługiwać będzie 10 gmin uczestniczącym w projekcie, wykorzystując do tego celu obecny i planowany do zakupu nowoczesny i wydajny sprzęt informatyczny. Dzięki rozwinięciu obecnie istniejącej infrastruktury, koszt wdrażania poszczególnych usług Systemu Informacji Przestrzennej będzie wielokrotnie niższy, a dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze informatycznej Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów zapewniony będzie wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Wdrożenie jednego Systemu Informacji Przestrzennej dla 10 gmin północnozachodniej części województwa dolnośląskiego, zapewni niespotykany do tej pory w samorządach lokalnych poziom Interoperacyjności. Ponadto, możliwe będzie ujednolicenie struktury baz danych i sposobu wymiany danych, co pozwoli na bardzo wysoki poziom kompatybilności tych danych. Na etapie opracowywania koncepcji projektu, Wnioskodawca dołożył starań, aby projekt wykazywał kompatybilność z urządzeniami mobilnymi. Wdrażany w ramach projektu System Informacji Przestrzennej zaprojektowany został w sposób, umożliwiający prezentacje wszelkich danych na urządzeniach mobilnych wielu platform m.in. iOS, Android, Windows Phone, PC. Prezentowany projekt zapewni ponadto bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych na poziomie wykraczającym poza obowiązujące przepisy prawne. Wdrażane systemy teleinformatyczne będą na infrastrukturze zapewniającej Wysoką dostępność (High Availibility), Jednostka Centralna będzie działała na środowisku zwirtualizowanym z zapewnieniem redundancji wszystkich podzespołów systemowych. Dodatkowo, kopie bezpieczeństwa systemów zwirtualizowanych zapewnią szybki dostęp do danych archiwalnych, przy jednoczesnym wysokim poziomie bezpieczeństwa tych danych, możliwym do osiągnięcia poprzez szyfrowanie minimum 256-biotowym kluczem. W ramach projektu zaplanowano zakup dla Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec zestawy do komunikacji z osobami niesłyszącym. Zestawy obejmować będą pakiet połączenia na żywo z tłumaczem języka migowego, sprzęt do wideokonferencji, komputer z AOI z kamerą i wbudowanym modemem LTE. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne będą w stanie uzyskać poszukiwane informacje i skorzystać z wdrożonego systemu.