e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Wdrożenie projektu zostało podzielone na trzy odrębne procedury wynikające z zakresu wdrożenia tj.:

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, serwerów, notebooków, urządzeń sieci komputerowej, drukarek, tabletów oraz oprogramowania.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 21.02.2017r.. Zamówienie było podzielone na 5 części, w zależności od rodzaju zamawianego sprzętu tj.:

 • część 1 dotyczyła dostawy zestawów komputerowych stacjonarnych, stacji roboczych SIP, monitorów dotykowych wielkoformatowych, aparatów fotograficznych lustrzanek, urządzeń peryferyjnych, notebooków ( laptop MID), urządzeń sieciowych – Access point, notebooków (laptop techniczny), oprogramowania, tabletów, oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do monitorowania urządzeń sieciowych.  W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę wykonawcy Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 84k, 98-200 Sieradz. Z wykonawcą została w dniu 23.06.2017r. podpisana umowa OR/30/2017. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową.  Wartość przedmiotu sprzedaży dla części nr 1 wynosi 1.449.278,37 zł brutto.
 • część 2 dotyczyła dostawy laserowych urządzeń wielofunkcyjnych MFP A4, laserowych urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych MFP A3 oraz drukarek mobilnych. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę wykonawcy Arcus S.A., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Z wykonawcą została w dniu 28.06.2017r. podpisana umowa OR/31/2017. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową.  Wartość przedmiotu sprzedaży dla części nr 2 wynosi 159.039,00 zł brutto.
 • część 3 dotyczyła dostawy skanerów wielkoformatowych, ploterów Eco solwentowych oraz ploterów wielkoformatowych. Zostały zorganizowane dwie procedury przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu przetargowym zostały wybrane trzy oferty Wykonawców:

  Dnia 18 sierpnia 2017r. została podpisana umowa nr RIP.272.125.2017 z firmą PLOCAD PPHU z siedzibą przy ul. B. Prusa 46/9, 50-318 Wrocław. Umowa dotyczyła sprzedaży i instalacji skanera wielkoformatowego dla Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz Plotera Wielkoformatowego dla Gminy Warta Bolesławiecka. Wartość przedmiotu sprzedaży wyniosła 33 394,50 zł brutto.

  Dnia 18 sierpnia 2017r. została podpisana umowa nr RIP.272.126.2017 z firmą Wide Format Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 44, 05-816 Michałowice-Wieś. Umowa opiera się na sprzedaży i instalacji skanerów wielkoformatowych wolnostojących dla Gminy Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wartość przedmiotu sprzedaży wyniosła 45 264,00 zł brutto.

  Dnia 24 sierpnia 2017r. została podpisana umowa nr RIP.272.127.2017 z firmą Atrium Centrum Ploterowe z siedzibą przy ul. Gosławickiej 2D, 45-446 Opole. Umowa dotyczyła sprzedaży i instalacji Plotera eco solwentowego. Wartość przedmiotu sprzedaży wyniosła 45 387,00 zł brutto.

  Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Wartość przedmiotu dla części 3 wynosi 124 045,50 zł brutto.

 • część 4 dotyczyła dostawy macierzy BIG, macierzy MID, macierzy small, zasilacza awaryjnego MID typu RACK, NAS do archiwizacji danych, NAS do archiwizacji danych BIG, serwerów small, systemów wirtualizacji, oprogramowania, szaf RACK 19” 42U, szaf RACK 19” 12U, przełączników FC dla macierzy, przełączników FC dla macierzy szkieletowej,  switchów dostępowych, UTM BIG, UTM small, systemów monitoringu środowiska pracy oraz przełączników Ethernet. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę wykonawcy Veganet Sp. z o.o., ul .Skoczylasa 32, 54 – 071 Wrocław. Z wykonawcą została w dniu 16.08.2017r. podpisana umowa 42/OR/2017. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wartość przedmiotu sprzedaży dla części nr 4 wynosi 2.797.478,79 zł brutto.
 • część 5 dotyczyła dostawy infokiosków wewnętrznych oraz infokiosków zewnętrznych w obudowie wandaloodpornej. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę wykonawcy Sensonics Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 9, 43- 400 Cieszyn. Z wykonawcą została w dniu 26.06.2017r. podpisana umowa OR/32/2017. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wartość przedmiotu sprzedaży dla części nr 5 wynosi 95.755,50 zł brutto.

    

Dostawa systemów dziedzinowych wraz z ich wdrożeniem, migracją danych oraz usługą ich utrzymania.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 01.03.2017r.. Zamówienie dotyczyło dostawy systemu, który musi zapewniać komunikację pomiędzy poszczególnymi częściami/modułami, tak aby nie było konieczności ręcznego przenoszenia danych z jednej funkcjonalności do drugiej, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zadania urzędu związane z obsługą finansowo-księgową i podatkową, mają tworzyć jeden zintegrowany system, tak aby czynności wykonywane przez pracownika urzędu nie były dublowane, system musi współpracować z systemem obiegu dokumentów na poziomie intranetu, a także do komunikacji z klientem zewnętrznym, tak by część spraw była możliwa do załatwienia przez klienta bez konieczności wychodzenia z domu. Zamawiany system będzie wdrażany w siedmiu Gminach (partnerzy projektu) przy czym każda Gmina wdraża różne elementy Zamawianego systemu. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę Konsorcjum firm Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko Biała oraz SPUTNIK SOFTWARE Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.  Z wykonawcą została w dniu 15.12.2017r. podpisana umowa 171.RIP.2017.  Wartość przedmiotu sprzedaży wynosi 5.200.504,59 zł brutto.

Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej – dostawa i instalacja aplikacji (serwerowych, desktopowych, mobilnych, www)  oraz sprzętu specjalistycznego, a także wdrożenie danych.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 14.06.2017r.. Zamówienie było podzielone na 2 części.

 • część pierwsza dotyczyła utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) dla 10 gmin, w tym: dostawę i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego dla jednostki centralnej (aplikacje serwerowe, administracyjne i analityczne), dostawę i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego dla 10 gmin, umożliwiających obsługę i świadczenie wdrażanych e-usług wraz z migracją i ładowaniem danych do baz danych i metadanych objętych procesem wdrożenia, uruchomienie portali mapowych i wspólnego geoportalu, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu w szczególności oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego oraz dostawę 15 sztuk Tabletów pancernych do pomiarów geograficznych w terenie wraz z odbiornikami GPS/GNSS i dostawę 13 sztuk dalmierzy laserowych z bluetooth. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę Konsorcjum firm Lider Konsorcjum - S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21d, 02-676 Warszawa, Członek Konsorcjum - GIAPSp. z o.o., Aleja Komisji Narodowej 85/87, 02-777 Warszawa.  Z wykonawcą została w dniu 24.11.2017 r. podpisana umowa nr 161.RIP.2017. Wartość przedmiotu sprzedaży wynosi 2.833.150,00 zł brutto.

 

 

 • część druga dotyczyła dostawy drona do dalekich przelotów wraz z kompletem oprogramowania i kamer oraz przeprowadzenia szkolenia przez uprawnionych instruktorów (części teoretycznej oraz praktycznej) oraz zorganizowanie egzaminu państwowego, umożliwiającego zdobycie licencji UAVO (poziom BVLOS) uprawniającej do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowych platformami latającymi dla dwóch operatorów. 

  Zamawiający zorganizował przetarg w celu wyłonienia potencjalnego Wykonawcy. Dnia 17 sierpnia 2017r. unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie CZĘŚCI 2 obejmującej dostawę drona, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Ponowna procedura na wyłonienie dostawcy sprzętu zostanie ogłoszona w niedalekim czasie.

   

Połączenie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z jednostkami podległymi (bez sprzętu)

Dnia 14 września 2017r. zostało opublikowane zaproszenie do złożenia oferty cenowej na połączenie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z jednostkami podległymi (bez sprzętu). Zamówienie dotyczy zaprojektowania i ułożenia okablowania światłowodowego wraz z montażem urządzeń towarzyszących w celu połączenia Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z jego jednostkami podległymi, tj.: ze Strażą Miejską znajdującą się przy ul. Lubańskiej 20; z MGOPS przy ul. Asnyka 20; ze Szkołą Podstawową/Gimnazjum przy ul. Sienkiewicza 7; z Przedszkolem Publicznym przy ul. Kolejowej 46; z PITEiK przy ul. Rynek 20/Kościuszki 10 oraz w relacji Straży miejskiej z GCKiS znajdującej się przy ul. Lubańskiej 42a. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę firmy Polskie Sieci Światłowodowe Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa. Dnia 23 października 2017r. z Wykonawcą została podpisana umowa nr RIP.272.146. Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 74 348,40 zł.

Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów

Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów obejmuje szereg prac mający na celu poprawę istniejących warunków, a mianowicie dostawę i montaż klimatyzacji w serwerowni, dostawę, montaż i konfigurację systemu monitorowania środowiska w małej serwerowni, unowocześnienie sieci LAN, jak i wymianę drzwi do serwerowni. Zamawiający zorganizował dwie procedury przetargowe. Dnia 20 września 2017r. zostało opublikowane pierwsze zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację środowiska teleinformatycznego w Gminie Miejskiej Zawidów, w wyniku którego wpłynęła oferta znacznie przewyższająca kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez Zamawiającego. W toku drugiej procedury przetargowej wpłynęły cztery oferty od potencjalnych Wykonawców, gdzie Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę firmy INFART z siedzibą przy ul. Kalwaryjskiej 69/9, 30-504 Kraków. Dnia 23 października 2017r. z wyłonionym Wykonawcą została podpisana umowa nr RIP.272.147.2017 na łączną wartość przedmiotu zamówienia wynoszącą 61 161,75 zł brutto.

Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Sulików

Modernizacja środowiska teleinformatycznego w Gminie Sulików obejmuje szereg prac mający na celu poprawę istniejących warunków, a mianowicie dostawę i montaż klimatyzacji w serwerowni, dostawę, montaż i konfigurację systemu monitorowania środowiska w serwerowni, wymianę drzwi do serwerowni oraz dostawę i wymianę szafy serwerowej 42U. Zostały zorganizowane dwie procedury przetargowe, z uwagi na fakt, iż w pierwszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W toku drugiej procedury przetargowej Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę firmy DATACOM z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 33, 59-900 Zgorzelec. Dnia 22 listopada 2017r. z wyłonionym Wykonawcą została podpisana umowa nr RIP.272.147a.2017 na łączną wartość przedmiotu zamówienia wynoszącą 48 885,12 zł brutto.

Wykonanie dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne oraz opracowanie ortofotomapy (RGB) i numerycznego modelu terenu (NMT)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w dniu 20.03.2018r. Zamówienie dotyczyło wykonania dedykowanych nalotów, podczas których pozyskane zostaną lotnicze zdjęcia fotogrametryczne oraz opracowana zostanie ortofotomapa (RGB) i numeryczny model terenu (NMT) dla obszaru Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Gminy Miejskiej Zawidów, Gminy Nowogrodziec, Gminy Osiecznica, Gminy Warta Bolesławiecka, Gminy Sulików oraz Gminy Zagrodno. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny ofertę firmy MGGP Aero Sp. z o.o. , ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.  Z wykonawcą została w dniu 06.04.2018r. podpisana umowa nr RiP-SIP.272.1.2018.  Wartość przedmiotu sprzedaży wynosi 535 050,00 zł brutto.