e-usługi

BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w ramach realizacji projektu, jakim jest „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego” do umowy partnerstwa przystąpiło 10 gmin, a w nich min. Gmina Bolesławiec.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, gdzie wysokość kwoty dofinansowania z UE w ramach jego realizacji dla Gminy Bolesławiec wyniosła 2 023 072,34 zł.

GMINA BOLESŁAWIEC, w skład której wchodzi 29 sołectw (30 wsi), położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. Obszar gminy jest silnie rozciągnięty w kierunku południkowym wzdłuż biegu rzeki Bóbr. Powierzchnia gminy wynosi 288 km2, a 47,9% gminy pokrywają lasy, wchodzące w skład Borów Dolnośląskich - jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w mieście Bolesławiec w kameralnym budynku dawnego klasztoru dominikańskiego. Gminę cechuje dobra dostępność komunikacyjna (Autostrady A4, A18, droga wojewódzka 297).

URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC

ZARYS HISTORYCZNY

Historia gminy Bolesławiec ściśle wiąże się z miastem Bolesławiec, które otacza. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z okresu środkowej epoki kamienia – mezolitu, z ok. 8 300 – 4 500 r. p.n.e. W latach 1 400 – 500 p.n.e. w okolicach Chościszowic, Łąki, Brzeźnika i Okolic osiedlili się Łużyczanie, na co wskazują pozostawione po nich ślady osad i cmentarzysk. Widoczne są również wpływy rzymskie – napływ ludności luborzyckiej. Historię pisaną tych ziem rozpoczyna informacja tzw. Geografa Bawarskiego, który w poł.
XIX w. opisał plemię Słowian Zachodnich zamieszkujących tereny aż po Kwisę – lud Bieśniczan. Na przełomie IX i X w. ziemię bolesławiecką zajmowało plemię Milczan, których rdzenna siedziba znajdowała się w okolicach Budziszyna (niem. Bautzen).

REKREACJA, ZABYTKI

Gmina Bolesławiec charakteryzuje się malowniczą lokalizacją na granicy przedgórzu Izerskiego i Borów Dolnośląskich. Bory Dolnośląskie, rzeka Bóbr oraz liczne jeziora są miejscem wypoczynku oraz aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy, a także turystów, licznie odwiedzających te tereny. Niewątpliwie interesującym punktem każdej wizyty w gminie są wszystkie wsie, wchodzące w jej skład. Na dzisiejszy obraz wsi dolnośląskiej składają się zachowane elementy historycznego zagospodarowania oraz współczesne obiekty. Ważnymi obiektami o walorach kulturowych, występującymi w niektórych wsiach są założenia rezydencjonalne. Zachowane dwory i parki reprezentują prowincjonalną odmianę architektury późnobarokowej (np. Ocice) i eklektycznej (np. Kruszyn). Charakterystycznym elementami niemal każdej wsi są kościół (niekiedy dwa - katolicki i ewangelicki), otoczone kamiennymi murami, w obrębie których zakładano cmentarze. Kościoły i cmentarze lokowano wyżej, przez co często dominują nad zabudową. Ich sylwetę uzupełnia starodrzew. Architektonicznie i te budowle posiadają proste formy akcentowane wieżą, przeważnie zwieńczoną ostrosłupowym dachem. Wyjątkiem jest kościół poewangelicki w Żeliszowie o nietypowym kształcie, tj. na planie owalu. Obiekty te mają często średniowieczne pochodzenie, konstrukcję murowaną, otynkowaną. We wsiach omawianego obszaru spotkać można drewniane oraz kamienne krzyże przydrożne, a także kamienne pomniki z czasów wojny francusko-pruskiej. Na terenie gminy Bolesławiec występują 34 obiekty ujęte w rejestrze zabytków oraz 965 obiektów objętych wpisem do Wykazu Zabytków w Powiecie Bolesławieckim/Gmina Bolesławiec.

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie. Ośrodek realizuje swoje zadania wykorzystując do tego celu istniejące na terenie gminy biblioteki, domy ludowe, sale zebrań, boiska i szatnie sportowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje ze szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Radami Sołeckimi poszczególnych wsi oraz mieszkańcami gminy, instytucjami kultury zlokalizowanymi w mieście Bolesławiec, a także w powiecie. GOKiS organizuje cyklicznie takie imprezy i wydarzenia kulturalne, jak Festa Bałkańska, Maraton Układania Puzzli MAUPa, Gminny Dzień Sportu, Wieczór Tradycji Bożonarodzeniowych, festyny oraz zawody sportowe. Najważniejszym wydarzeniem są zawsze Dożynki Gminne, które skupiają i angażują we wspólne działania wszystkich mieszkańców gminy. Z infrastruktury sportowej korzystają liczne kluby i sekcje sportowe (12 boisk wielofunkcyjnych oraz 22 boiska trawiaste).

GOSPODARKA

Gmina Bolesławiec należy do ważnych ośrodków przemysłowych w powiecie bolesławieckim. Rozbudowa przemysłu wydobywczego w okolicach Bolesławca umożliwiła rozwój takich gałęzi przemysłu jak: chemiczny i materiałów budowlanych. Powszechnie znana jest ceramika bolesławiecka. Miejscowe zakłady produkcyjne charakteryzują się różnorodnością branżową, a ich działalność często związana jest z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Z CZEGO SŁYNIE?

• surowce naturalne - piaski, gliny, w tym występujące wyłącznie na terenie powiatu Bolesławieckiego gliny białowypalające,
• przyroda: Bory Dolnośląskie, Wrzosowiska Przemkowskie, Błędne Skały, jeziora pożwirowe wzdłuż rzeki Bóbr, liczne pomniki przyrody w tym parki podworskie, stare aleje drzew,
• zabytki architektury: świątynie poewangelickie pałace dworskie, zabudowa szachulcowa, zabytki techniki - elektrownie wodne,
• ceramika,
• szlaki turystyczne piesze, rowerowe i kajakowe.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA:

Dożynki Gminne – odbywają się zawsze na przełomie sierpnia i września. Są świętem wszystkich rolników oraz podziękowaniem za żniwa. Podczas dożynek prezentowane są misternie wyplecione dożynkowe wieńce, które rokrocznie zdobywają wysokie laury na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Dożynki są także okazją do wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji – w ich trakcie organizowane są konkursy, występy artystyczne i koncerty.

Bałkańska Festa w Bolesławicach – odbywa się tradycyjnie w czerwcu i gromadzi głównie tych, których korzenie sięgają Bałkanów. Jest to okazja do zaprezentowania się lokalnych zespołów folklorystycznych. Rokrocznie na zaproszenie Wójt Gminy Bolesławiec – gościmy również zespół z tamtych regionów. Dodatkowo, przez dwa dni poprzedzające Festę, organizowane są wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Wszystkie są bezpłatne.

Festyn Kresowo-Kapuściany w Żeliszowie – to prężnie rozwijająca się impreza, łącząca pamięć o pochodzeniu mieszkańców Żeliszowa z tradycjami ich obecnego miejsca zamieszkania.